Algemene voorwaarden THE NEW FOOD IN TOWN

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Door een opdracht te plaatsten bij THE NEW FOOD IN TOWN gaat u automatisch akkoord met de op deze pagina vermelde Algemene Voorwaarden.

Of download de (klik) Algemene voorwaarden THE NEW FOOD IN TOWN

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden en in aanbiedingen en Overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

1.1 Annulering
De in schriftelijke vorm door de Klant aan THE NEW FOOD IN TOWN food gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door THE NEW FOOD IN TOWN food aan de Klant gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.2 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met THE NEW FOOD IN TOWN food een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst
Een Overeenkomst tussen THE NEW FOOD IN TOWN en een Klan ter zake één of meer door THE NEW FOOD IN TOWN te verlenen diensten tegen een door de Klant te betalen prijs.

1.4 Overmacht
Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die THE NEW FOOD IN TOWN niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen Overeenkomsten door THE NEW FOOD IN TOWN zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de Overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden THE NEW FOOD IN TOWN zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Het aanvragen van leveringen / diensten zullen normaliter plaatsvinden door het insturen van een standaard bestelformulier dat opgevraagd kan worden via de website www.TheNewFoodInTown.nl.

3.2 Bij een afwijkende bestelling waar het standaard bestelformulier niet gebruikt kan worden en / of bij een buffet, ontvangt u altijd een offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd aan THE NEW FOOD IN TOWN.

3.3 De Klant verklaart zich bij aanname van bestelling(en) door THE NEW FOOD IN TOWN akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen THE NEW FOOD IN TOWN


4.1 THE NEW FOOD IN TOWN garandeert de hygiënische en microbiologische kwaliteit conform de wettelijke eisen van de geleverde producten op het afgesproken leveringstijdstip.

4.2 THE NEW FOOD IN TOWN is, onverminderd de hierna volgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten / diensten te verlenen op de voor THE NEW FOOD IN TOWN gebruikelijke wijze.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:
a. In geval van Overmacht aan de zijde van THE NEW FOOD IN TOWN als bedoeld in artikel 11 en 1.8.
b. Indien de Klant de in artikel 6 bedoelde waarborgsom / tussentijdse betaling niet tijdig voldoet.
c. Indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij / zij uit welken hoofde ook jegens THE NEW FOOD IN TOWN heeft.

4.4 Bij wijzigingen van bestellingen tot 5 werkdagen of meer vóór de overeengekomen datum geschieden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij wijzigingen van aanvragen 3 werkdagen vóór de overeengekomen datum wordt 50% van de kostprijs van de bestelling in rekening gebracht. Bij wijzigingen 2 werkdagen of minder vóór de overeengekomen datum wordt de kostprijs van de bestelling aan de Klant in rekening gebracht.

4.5 Voor een wijziging die inhoudt dat de bestelling tenminste gehalveerd wordt, gelden voor dat deel de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen.

5.2 THE NEW FOOD IN TOWN is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de Klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat THE NEW FOOD IN TOWN afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de Klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

5.3 De Klant is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij / zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Bij een Annulering:

  1. 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 50% van de Reserveringswaarde aan THE NEW FOOD IN TOWN te betalen.
    b. 24 uur voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 85% van de Reserveringswaarde aan THE NEW FOOD IN TOWN te betalen.
    c. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de Klant gehouden 100% van de Reserveringswaarde aan THE NEW FOOD IN TOWN te betalen.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling

6.1 THE NEW FOOD IN TOWN kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid van THE NEW FOOD IN TOWN en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

6.2 THE NEW FOOD IN TOWN mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen genoemde ontvangen bedrag ter zake al datgene wat de Klant uit welken hoofde aan hem verschuldigd is. Het overschot dient zo spoedig mogelijk door THE NEW FOOD IN TOWN aan de Klant terugbetaald te worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover THE NEW FOOD IN TOWN ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is THE NEW FOOD IN TOWN nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant, de Gast en / of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van THE NEW FOOD IN TOWN. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door THE NEW FOOD IN TOWN bereide of geserveerde levensmiddelen.

7.3 In geen enkel geval is THE NEW FOOD IN TOWN food gehouden een hoger bedrag aan

schaderegeling te betalen dan:

  • De Reserveringswaarde of, indien de schade meer is;
  • Het door de verzekeraar van THE NEW FOOD IN TOWN aan THE NEW FOOD IN TOWN ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. Ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 8 Afrekening en betaling

8.1 Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan THE NEW FOOD IN TOWN.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen de rekeningen ter zake Annulering, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaatsgevonden. De betaling geschiedt in Europese courant.

8.2 Alle facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan THE NEW FOOD IN TOWN te worden voldaan.

8.3 Indien de Klant in gebreke blijft dient hij aan THE NEW FOOD IN TOWN alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien er sprake is van Overmacht, dan aanvaardt THE NEW FOOD IN TOWN geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

9.2 Indien THE NEW FOOD IN TOWN door omstandigheden, anders dan Overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.

Artikel 10 Gebruik relatiegegevens

10.1 THE NEW FOOD IN TOWN behoud zich het recht voor om gegevens van relaties te gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden waaronder het gebruik van het e-mailadres ten behoeve van e-mailnieuwsbrieven. Onder relaties word verstaan de persoon die, dan wel het bedrijf dat, een opdracht heeft verstrekt, dan wel een offerte heeft opgevraagd, bij THE NEW FOOD IN TOWN.

Artikel 11 Bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.

 

-einde-